Historia WZZKiU

Wojewódzki Związek Zrzeszeń Kupców i Usługodawców w Łodzi jako organizacja zawodowa powstała już w 1913 roku.

Pierwotnie przyjęła ona nazwę Stowarzyszenie Polskich Kupców, Przemysłowców Chrześcijan w Łodzi.

Organizacja powstała w celu niesienia pomocy kupcom chrześcijańskim.

W pracach organizacyjnych bierze udział ksiądz Józef Gogolewski z parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi. To  dzięki Jego pracy Stowarzyszenie staje się organizacją wzajemnej pomocy nastawioną na udzielanie pomocy  ubogim warstwom społeczeństwa.

Stowarzyszenie w statucie ogłosiło podstawowy cel działania, a mianowicie przez społeczne zespolenie dla popierania i rozwoju wiedzy zawodowej oraz popierania prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z moralnością chrześcijańską.

Zarząd Stowarzyszenia Kupców i Przemysłowców Chrześcijan w Łodzi z okazji 100 rocznicy Śmierci Generała Henryka Dąbrowskiego przypadającej w 1918 roku wmurował tablicę pamiątkową w kościele Najświętszej Marii Panny na Starym Mieście.

W okresie międzywojennym Stowarzyszenie Polskich Kupców i Przemysłowców Chrześcijan realizuje cele podniesienia ekonomicznego kraju przez zespolenie kupców i przemysłowców polskich.

Po wyzwoleniu Łodzi natychmiast w dniu 22 stycznia 1945r powstał Związek Kupców i Przemysłowców w Łodzi.

Dzięki ogromnemu wysiłkowi kupców już do marca 1945 r dużo sklepów zostało otwartych i życie gospodarcze miało swój początek. Organizacja kupiecka była w owym czasie dobrowolna, ale zrzeszanie się dla obrony własnych interesów było koniecznością.

Społecznym i chrześcijańskim wyrazem tamtych czasów była szeroko rozwinięta działalność charytatywna kupców dla ubogich kręgów społeczeństwa. Związek przez wszystkie lata swego istnienia uczestniczył w akcjach zbierania pieniędzy na cele społeczne.

Dla zaakcentowania swego chrześcijańskiego i katolickiego rodowodu kupcy w 1946r w kościele Świętego Ducha w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 2/4 ufundowali Stacje Męki Pańskiej.

W roku 1947 organizacja nasza ufundowała sztandar dla Łódzkiej Straży Miejskiej matką chrzestną była Leokadia Braun

W roku 1954 Prezesi Gerard Pomorski i Antoni Pachniewski podpisali akt notarialny, dokonując zakupu zabytkowego pałacu przy ul. Jaracza 45 obecnej siedziby organizacji.

Prezesami łódzkiej organizacji byli L. Ogonowski, H. Sierankowski. Od 1984 roku do 1994 roku Prezesem był Roman Janowski, od 1994 do 2009 roku Michał Dąbrowski. W kwietniu bieżącego roku odbył się Nadzwyczajny Zjazd członków na, którym zostały wybrane nowe władze Prezesem został kol. Robert Dybalski.

Zrzeszenie jest członkiem Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie, która powołana została do życia w 1925 roku w Grudziądzu.

Od początku we władzach Naczelnej Rady zasiadają prezesi łódzkiej organizacji.

W roku 2005 na 80-lecie Naczelnej Rady kupcy łódzcy byli inicjatorami ufundowania sztandaru dla Naczelnej Rady.

W dalszym ciągu podstawowym celem działania naszego zrzeszenia jest zespolenie wszystkich organizacji kupieckich dla popierania działalności gospodarczej, charytatywnej i działanie zgodne z etyką kupiecką.

Organizację tworzyli i tworzą także byli i obecni pracownicy.